Kreator
Budownictwa Roku

— 2013 —

Andrzej Polijaniuk

dyrektor ds. produktu i marketingu Schüco International Polska Sp. z o.o.

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2013 otrzymała również firma 
Schüco International Polska Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej z tytułem doktorskim i adiunkt Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Z firmą Schüco International Polska związany od 16 lat.

Od 1 lipca 2013 r. w pełni obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 (zwane CPR) ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Co to w praktyce oznacza dla Państwa i innych producentów materiałów budowlanych?
W wyniku wprowadzenia rozporządzenia CPR uproszczono procedury wprowadzania wyrobów budowlanych na teren Unii Europejskiej i pośrednio krajów EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii). Znosi ono dotychczasowe bariery w obrocie gospodarczym będące konsekwencją różnych zasad testowania i atestowania tego samego wyrobu w państwach członkowskich. Obecnie do oznakowania znakiem CE, do każdego wyrobu lub partii tego samego wyrobu, wymagane jest sporządzenie obszernej deklaracji właściwości użytkowych w języku kraju przeznaczenia. Przygotowanie nowych dokumentacji z pewnością wymaga od producentów poniesienia dodatkowych kosztów i opanowania nowych reguł, jednak nie powinno być z tym większych problemów. Firma Schüco jest całkowicie przygotowana na nowe prawo. Dysponujemy już odpowiednimi dokumentami w językach krajów przeznaczenia naszych produktów.

Co Pan sądzi o zmianach, jakie wprowadza rozporządzenie CPR? Są pozytywne czy nie?
Zmiany te są z całą pewnością pozytywne. Rozporządzenie w istotny sposób porządkuje rynek i zapewnia, że wyroby trafiające do określonego kraju są zgodne z lokalnymi wymaganiami. Właściwości użytkowe danego wyrobu muszą być każdorazowo dopasowane do miejsca przeznaczenia, w przeciwieństwie do dotychczasowego oznakowania CE wynikającego z dyrektywy Rady 89/106/EWG. Oznakowanie obowiązywało na terenie całej Wspólnoty Europejskiej. Zniesienie barier nie jest jednak absolutne i nie daje producentom całkowitej pewności wejścia na rynek z danym produktem. Można zakwestionować udostępnianie wyrobu ze znakiem CE, którego deklarowane właściwości nie pozwalają na spełnienie przepisów w danym państwie.

Jak Pana zdaniem Polska przygotowała się na wprowadzenie postanowień rozporządzenia?
W chwili obecnej została uchwalona, choć jeszcze nie weszła w życie, ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie zgodności, która zdaniem wielu obserwatorów niedostatecznie dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia CPR. Do dnia przeprowadzania tego wywiadu (2 lipca 2013 r.) nie został jeszcze spełniony podstawowy wymóg rozporządzenia, jakim jest ustanowienie jednostek ds. ocen technicznych (JOT), które będą się zajmować wydawaniem europejskich ocen technicznych i nadal nie mamy krajowego punktu kontaktowego. Polska nie jest jednak w tym osamotniona – ten sam problem dotyczy również kilku innych krajów europejskich.


Zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE od 01.01.2019 r. wszystkie budynki użyteczności publicznej będą musiały charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii. Czy w związku z tym planują Państwo wprowadzenie nowych, ulepszonych produktów pozwalających na zmniejszenie zużycia energii?
Takie produkty są już w naszej ofercie. Przykładem mogą być certyfikowane przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt rozwiązania pasywnej stolarki okiennej – system okien aluminiowych Schüco AWS 112.IC czy system okienny z PVC-U Schüco Alu Inside. Wracając jeszcze na chwilę do rozporządzenia CPR, warto zauważyć, że wprowadza ono całkowicie nowe wymagania podstawowe stawiane obiektom budowlanym, a wśród nich stosowanie w czasie budowy surowców i materiałów wtórnych przyjaznych środowisku. Chodzi o to, aby budynek nie wpływał negatywnie na środowisko w całym okresie użytkowania. W 2012 roku wprowadziliśmy do naszej oferty pasywne systemy – okienny Schüco AWS 90.SI+ Green i fasadowy Schüco FW 50+ SI Green – produkowane z wykorzystaniem surowców w pełni odnawialnych. Te rewolucyjne, „zielone” serie najlepiej odzwierciedlają nowe, zrównoważone trendy w budownictwie.

Co, Pana zdaniem, stanowi największą barierę dla rozpowszechnienia stosowania odnawialnych źródeł energii w Polsce?
 Na pewno nie jest nią ani klimat, ani dostępność technologii. W ramach programu Energy3 pracujemy nad wydajnymi technologiami solarotermii i fotowoltaiki, które znacznie skracają czas zwrotu inwestycji. Decydującym czynnikiem pozostaje jednak wciąż początkowy koszt inwestycji. Ze względu na szeroko dostępne programy dofinansowań do zakupu i montażu kolektorów słonecznych, cieszą się one obecnie ogromnym zainteresowaniem wśród klientów indywidualnych. Natomiast fotowoltaika uchodzi na razie za technologię drogą i restiżową. Jej rozpowszechnienie będzie wymagać odpowiedniego ustawodawstwa regulującego rynek i upraszczającego formalności. Skomplikowany proces uzyskiwania pozwoleń i konieczność otrzymania koncesji już na wstępie zniechęca wielu inwestorów do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Warunków do rozwoju tego segmentu może dostarczyć tylko długo oczekiwana ustawa o OZE, która za przykładem niemieckim wprowadzi system dopłat do mikroinstalacji fotowoltaicznych i ustanowi atrakcyjne ceny skupu „zielonej energii”. Brak tej ustawy jest główną barierą rozpowszechnienia źródeł odnawialnych.


Coraz więcej obiektów projektowanych i realizowanych jest z uwzględnieniem wymagań stawianych przez systemy certyfikacji LEED lub BREEAM. Dlaczego uzyskanie takiego certyfikatu jest ważne? Starania o certyfikat to bardziej działania proekologiczne czy marketing?
Systemy certyfikacji budynków nie są tylko modą. Zrównoważone obiekty, które oszczędzają energię, zasoby naturalne i stwarzają zdrowe warunki dla użytkowników stanowią przyszłość budownictwa. Dają nie tylko prestiż, lecz również oszczędność kosztów i wywierają ograniczony wpływ na środowisko. Wkrótce materiały i technologie używane przy ich wznoszeniu będą stosowane powszechnie. Ci, którzy obecnie inwestują w tego typu obiekty, zyskają na nich podwójnie już w niedalekiej przyszłości.

Co jest teraz modne, jeśli chodzi o systemy fasadowe?
Współczesne trendy wynikają z postanowień Unii Europejskiej, rozwoju społeczeństwa i rosnącej świadomości, że energooszczędność i komfort mogą iść w parze. Niezwykle modne są obecnie fasady dające maksymalną przezierność i dodatkowe funkcje, w postaci okien reagujących na warunki klimatyczne panujące wewnątrz i na zewnątrz obiektu, podświetlania LED, zintegrowanych systemów zacieniania i elementów aktywnych pozwalających na pozyskiwanie energii. Fasady muszą być obecnie nie tylko transparentne, lecz również „inteligentne”, stanowiące „żywą” strukturę zmieniającą swoje zachowanie w zależności od warunków wewnętrznych i zewnętrznych.

 


Pod koniec grudnia 2012 firma Schüco otrzymała prestiżowy tytuł TOP MARKA 2012 w kategorii Profile i systemy okienno-drzwiowe z aluminium i PCV. W latach 2010–2011 spółka została nagrodzona, m.in. German Marketing Prize 2011, Architects Partner Award 2010, IF – Product Design Award 2010, Reddot Design Award 2010, a w Polsce rokrocznie od 2006 r. do chwili obecnej – Złotym Laurem Klienta. Firma ustanowiła również własne nagrody: Schüco Green Building Award 2011 oraz Success for Future Award 2011.


W jakim kierunku zmierza Państwa oferta?
Rozwój naszej oferty konsekwentnie opieramy na doskonalonym przez nas programie Energy3, który łączy oszczędzanie energii, jej pozyskiwanie ze źródeł odnawialnych i zarządzanie nią, dzięki inteligentnym systemom automatyki budynku. Z powodzeniem poszerzamy program ultraciepłych fasad aluminiowych, drzwi oraz systemów okiennych z aluminium i PVC. Jednak przyszłością są technologie pozwalające pozyskiwać darmową energię słoneczną. W ramach naszego programu łączymy te dwa elementy w harmonijnie działający układ, w postaci systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem (BIPV).

Co jest dla firmy największą wartością?
Największą wartością, a zarazem celem, do którego dążymy, jest zaufanie naszych klientów, zyskiwane dzięki dostarczaniu innowacyjnych produktów i usług wysokiej jakości. Ciągłe doskonalenie, kompleksowe spojrzenie, współpraca z architektami, know-how i precyzja w wykonywaniu każdego zadania sprawiły, że w naszych systemach zrealizowano już setki budynków na całym świecie.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2013

otrzymała również firma 

Schüco International Polska Sp. z o.o.

ul. Żelechowska 2

96-321 Siestrzeń k/Warszawy

tel. 46 858 32 00

www.schueco.com

Projekt i wykonanie EVIONICA