Kreator
Budownictwa Roku

— 2018 —

JAROSŁAW AJDUKIEWICZ

prezes zarządu Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA® sp. z o.o.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018 otrzymała również firma

 Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA ® sp. z o.o.

Eksperci w geotechnice i geosyntetykach

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA® sp. z o.o. jest niezależną polską firmą inżynierską z siedzibą w Gliwicach. Spółka specjalizuje się w geotechnice, technologiach z wykorzystaniem geosyntetyków, konstrukcjach z gruntu zbrojonego, monitoringu konstrukcji budowlanych i odwadnianiu osadów.

Od ponad 25 lat firma zajmuje się projektowaniem, doradztwem i opiniowaniem w zakresie geotechniki, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii, m.in. geosyntetyków czy technologii gruntu zbrojonego, głównie w budownictwie drogowym, kolejowym, inżynieryjnym i hydrotechnicznym. Wszystkie zrealizowane obiekty funkcjonują do dnia dzisiejszego, zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi. Firma otrzymała wiele wyróżnień, m.in. Certyfikaty Solidnej Firmy, liczne wyróżnienia Targów Autostrada Polska, czy Złoty Medal Targów Poznańskich. INORA®, w zależności od życzeń inwestora, realizuje kompleksową obsługę projektów lub wybraną ich część, zaczynając od badań geologicznych i geotechnicznych, poprzez wykonanie obliczeń, rysunków, nadzór autorski i monitoring fazy budowlanej, a na eksploatacyjnej kończąc. Biuro techniczne wyposażone jest w profesjonalne programy komputerowe do wykonywania obliczeń geotechnicznych i optymalizacji doboru materiałów. Przedsiębiorstwo oferuje również pomoc przy tworzeniu dokumentacji projektowej, zarówno budowlanej, jak i wykonawczej wraz ze specyfikacjami, kosztorysami i autorskimi rozwiązaniami technologicznymi. INORA® zajmuje się zapewnieniem pełnej obsługi inżynierskiej budowy pod kątem rozwiązywania problemów gruntowych i gruntowo-wodnych w zakresie posadowienia, zapewnienia stateczności, kontroli deformacji i osiadań, ochrony przed erozją czy odwodnienia konstrukcji. Jest jednostką wyspecjalizowaną w obliczeniach geotechnicznych i pracach projektowych.

Doświadczenie i oferta w zakresie usług projektowych obejmuje:
■ projekty wzmocnień podłoża i posadowienia konstrukcji na gruntach nienośnych i słabonośnych
■ projekty posadowień obiektów budowlanych i inżynierskich (fundamenty bezpośrednie, fundamenty palowe)
■ projekty wzmacniania podłoża przez zastosowanie gruntu zbrojonego
■ optymalizacje systemów fundamentowania
■ analizy potrzeby wymiany gruntów nienośnych lub słabonośnych, metod zagęszczania gruntu, uzdatniania podłoża
■ analizy zastosowania wzmocnienia geo­syntetykami
■ stabilizacje osuwisk
■ wykonanie odwodnień z użyciem drenaży bezrurowych
■ podnoszenie nośności nawierzchni
■ konstrukcje skarp z gruntów zbrojonych geosyntetykami
■ budowę nasypów i konstrukcji oporowych
■ konstrukcje i oblicowania ścian oporowych
■ wykonanie wzmocnienia podbudów i nawierzchni drogowych
■ renowację nawierzchni asfaltowych
■ odciążenie przyczółków mostowych
■ umocnienie, zazielenienia i ochrona skarp przed erozją
■ budowę pełnych przyczółków mostowych w technologii gruntu zbrojonego.

Działalność firmy to projektowanie w zakresie szeroko rozumianej geotechniki, sporządzanie analiz stateczności konstrukcji, optymalizacji, doboru technologii i rozwiązań projektowych oraz ekspertyz. Wykwalifikowana kadra inżynierska przygotowuje szczegółową analizę geotechniczną, opracowuje projekty i rozwiązania techniczne. Do jej zadań należy też opracowanie koncepcji oraz szczegółowych dokumentacji geotechnicznych, geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych. INORA® współpracuje z inwestorami, projektantami i wykonawcami robót drogowych oraz infrastruktury technicznej na terenie całej Polski. Dokładna analiza i doświadczenie pracowników pozwalają na wybór najbardziej korzystnych rozwiązań. Dysponując wiedzą na temat parametrów gruntu, założeń inwestora i wymagań eksploatacyjnych, inżynierowie firmy INORA® przygotowują projekt spełniający oczekiwania zamawiającego. Szczególnie ważny jest dla nich aspekt ekonomiczny, który jednocześnie ma być bezpieczny i zgodny z międzynarodowymi normami i zaleceniami.

Badania
Przedsiębiorstwo posiada własne laboratorium pozwalające przeprowadzać badania gruntu, m.in. badania efektywnych parametrów wytrzymałościowych gruntów w aparacie bezpośredniego ścinania, badania edometryczne (moduły i wskaźniki ściśliwości/odprężenia, współczynnik pełzania, ciśnienie pęcznienia, współczynnik konsolidacji). Wykonuje także pełną analizę granulometryczną (sitową oraz areometryczną), oznaczenie cech fizycznych gruntów (gęstość, wilgotność, porowatość), oznaczenie stanu gruntów, oznaczenie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej w aparacie Proctora, oznaczenie kalifornijskiego wskaźnika nośności podłoża (CBR), oznaczenie zawartości części organicznych oraz zawartości węglanu wapnia i badania wytrzymałościowe betonu. Wyposażenie laboratorium w edometry pozwala spółce wykonywać badania współczynnika filtracji dla każdego stopnia obciążenia przez rzeczywisty przepływ wody przez grunt. Spółka dysponuje niezbędnym sprzętem, takim jak: wiertnice mechaniczne i penetracyjne, sondy statyczne, sondy dynamiczne (CPT, DPL, SLVT, VT, DPSH).

Projekty
INORA® wykonuje obliczenia inżynierskie oraz zapewnia dobór odpowiednich materiałów geosyntetycznych na obszarach występowania gruntów nienośnych, nieskonsolidowanych dla posadowienia obiektów inżynierskich z wykorzystaniem technologii posadowienia na palach lub kolumnach ze zbrojeniem geosyntetycznym. Projektuje konstrukcje aktywnych i pasywnych ścian oporowych z gruntów zbrojonych z oblicowaniem, m.in. z prefabrykowanych bloczków betonowych.

Monitoring
Spółka dodatkowo oferuje usługi monitoringu konstrukcji geotechnicznych za pomocą m.in. elektronicznych systemów pomiarowych, takich jak: inklinometry, czujniki osiadań czy deformacji. Realizuje nawet najbardziej skomplikowane i nowatorskie systemy pomiarowe, zarówno od strony projektowej, jak i wykonawczej.  

Nadzory
INORA® opracowuje dokumentacje, wykonuje pełen nadzór geologiczny oraz geotechniczny. Zapewnia nadzór autorski nad przygotowanymi opracowaniami w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy budowy zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji robót. Weryfikuje obliczenia i nadzoruje proces prawidłowej zabudowy geosyntetyków.

Grunt zbrojony
Do budowy konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego wykorzystuje się:
■ grunt budowlany
■ materiał geosyntetyczny, pełniący rolę zbrojenia oraz, w większości przypadków,
■ oblicowanie, którego zadaniem jest osłona konstrukcji i estetyzacja lica.
W przeważającej większości inwestycji, w odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań żelbetowych, konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego geosyntetykami są tańsze, prostsze oraz szybsze w wykonaniu.
Od strony projektowej wymagana jest jednak bardzo dobra znajomość mechaniki gruntów oraz pracy zbrojenia geosyntetycznego. Jako zbrojenie najczęściej wykorzystuje się geotkaniny oraz geosiatki, które charakteryzują się wymaganą wysoką wytrzymałością na zerwanie oraz niskim wydłużeniem. Produkowane są z poliestru (PET) lub poliwinylalkoholu (PVA), dzięki czemu w czasie eksploatacji występuje niewielkie pełzanie reologiczne. Okładzina gruntu zbrojonego, w zależności od systemu aktywnego czy biernego, bierze udział w pracy konstrukcji lub pełni tylko funkcję oblicowania estetycznego. Spośród szeregu rodzaju możliwych oblicowań, jednym z najbardziej popularnych są drobnowymiarowe bloczki betonowe. Popularność zawdzięczają prostocie instalacji, dużej elastyczności w kształtowaniu geometrii konstrukcji oraz relatywnie niewielkiemu kosztowi materiałów. Połączenie bloczków oblicowujących z geosyntetykiem zbrojącym zapewnione jest poprzez odpowiednie zakotwienie siatki pomiędzy bloczkami. Siła kotwiąca (tzw. siła pull out) badana jest w testach laboratoryjnych, które umożliwiają bezpieczne i odpowiedzialne projektowanie.
Technologia murów oporowych zbrojonych materiałami geosyntetycznymi proponowana przez spółkę INORA® może zostać wykorzystana m.in. do:
■ konstruowania murów i ścian oporowych
■ konstruowania ramp dojazdowych do obiektów inżynierskich
■ budowy tymczasowych konstrukcji oporowych
■ zabezpieczania stromych skarp, osuwisk
■ pozyskania dodatkowego terenu
■ optymalizacji przyczółków
– zastępowania skrzydeł monolitycznych (tradycyjnych)
– formowania tylnej ściany i skrzydeł w konstrukcjach przyczółków filarowych
– konstruowania pełnych przyczółków z gruntu zbrojonego, gdzie konstrukcja żelbetowa zostaje w pełni zastąpiona gruntem zbrojonym materiałami geo­syntetycznymi.
Do zalet systemu można zaliczyć:
■ trwałość materiałów zbrojących dostosowana do okresu użytkowania budowli ziemnych
■ możliwość konstruowania pionowych ścian
■ ograniczenie robót ziemnych oraz kosztów związanych z pozyskaniem dodatkowych mas ziemnych
■ możliwość konstruowania skarp o stromym pochyleniu
■ ograniczenie terenu niezbędnego do realizacji inwestycji
■ bezpieczeństwo robót
■ szybkość i łatwość wznoszenia konstrukcji.
Rozwiązania oferowane przez INORĘ® możemy podzielić na dwa systemy. Pierwszy z nich to system bierny, gdzie zbrojenie geosyntetyczne w systemie lica biernego dzielimy na konstrukcyjne wkładki zbrojące zawijane w licu bloku gruntu zbrojonego oraz na zbrojenie pomocnicze (elementy kotwiące), które umieszczane są pomiędzy wkładkami zbrojącymi, gdzie kotwi się lico ściany, np. drobnowymiarowe elementy betonowe. Konstrukcja bloku z gruntu zbrojonego odsunięta jest kilkadziesiąt centymetrów od frontu przyszłego lica ściany oporowej. W systemie biernym lico jest jedynie elementem wykończeniowym, nadającym ostateczną formę i kształt konstrukcji. Blok z gruntu zbrojnego tworzy niezależną konstrukcję nośną dzięki wydzieleniu wkładek zbrojących nasyp i wkładek kotwiących lico. Drugie rozwiązanie to system aktywny, w którym w konstrukcjach ścian z licem aktywnym wkładki zbrojące układane są w poziomie i kotwione bezpośrednio w elemencie oblicowania (brak dodatkowych wkładek kotwiących). Konstrukcja bloku z gruntu zbrojonego oraz lico tworzą nierozłączną konstrukcję połączoną jednym elementem zbrojącym. W przypadku murów oporowych w systemie aktywnym materiał geosyntetyczny zbrojący nasyp jest bezpośrednio połączony z elementem oblicowania, tworząc z nim jedną konstrukcję.

Ściany oporowe
Wykorzystanie gruntu zbrojonego geo­syntetykami pozwala na budowanie ścian i murów oporowych o praktycznie dowolnym kształcie i nachyleniu. Tego typu
konstrukcje są niezbędne tam, gdzie zachodzi konieczność maksymalnego wykorzystania obszaru inwestycji czy ochrony danego terenu przed oddziaływaniem gruntu i obiektów zlokalizowanych powyżej niego. W porównaniu do tradycyjnych technologii, zwłaszcza żelbetowych, są dużo łatwiejsze, szybsze i tańsze w wykonaniu.

Skrzydła mostowe z gruntu zbrojonego
Skrzydła w technologii gruntu zbrojonego w formie murów oporowych stosuje się w przypadku standardowych przyczółków oraz obiektów z zastosowaną konstrukcją odciążającą. Dowolność formowania murów oporowych pozwala na praktycznie swobodne kształtowanie ich względem przyczółka. Dzięki możliwości schodkowania, czyli dostosowania ich posadowienia do zarysu skarp, ogranicza się do minimum ilość zabudowywanego materiału,
co bezpośrednio przekłada się na cenę inwestycji.

Przyczółki
Odciążenie przyczółków odbywa się za pomocą formowania konstrukcji bloku z gruntu zbrojonego materiałami geosyntetycznymi wewnątrz monolitycznej konstrukcji obiektu. Odciążeniu mogą być poddane tylne ściany, skrzydła przyczółków nowo budowanych oraz konstrukcje istniejących przyczółków. Konstrukcje z gruntu zbrojonego umożliwiają także tworzenie pełnych przyczółków.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018

otrzymała również firma 


Przedsiębiorstwo Realizacyjne
INORA ® sp. z o.o.

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
44-100 Gliwice
tel. 32 238 86 23
www.inora.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA