Kreator
Budownictwa Roku

— 2017 —

Marta Pająk

prezes Instytutu Konsultacyjno-Badawczego GEOCONTROL Sp. z o.o.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2017 otrzymała również firma

Instytut Konsultacyjno-Badawczy GEOCONTROL Sp. z o.o.

 

Absolwentka kierunku magisterskiego budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Posiada tytuł doktora nauk technicznych, a rozprawę doktorską broniła na Politechnice Warszawskiej. Tematem przewodnim pracy doktorskiej były zagadnienia związane z projektowaniem i realizacją specjalistycznych fundamentów palowych. Przez pięć lat była zatrudniona jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na AGH w Krakowie. Posiada uprawnienia  budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz wyodrębnioną specjalizację geotechniczną. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. Prowadzi wykłady szkoleniowe i seminaria z zakresu zagadnień fundamentowych oraz prac geotechnicznych. Współpracuje przy realizacji projektów badawczych związanych z dziedziną hydrogeologii i geotechniki, których część została już zakończona zastrzeżeniem patentowym wydawanym przez Urząd Patentowy RP. Jest członkiem PZITB oddziału krakowskiego oraz SWPK.
Czas wolny spędza z rodziną, najchętniej na długich spacerach i podróżach; miłośniczka muzyki Franka Sinatry.  


Kompetencje, wiedza i zaangażowanie

Firma GEOCONTROL działa w branży geotechniki i geologii inżynierskiej. Proszę przybliżyć, czym się Państwo zajmują.
Nasza działalność obejmuje podobne, ale jednak różne dziedziny, tj.: geologię inżynierską, hydrogeologię i geotechnikę. Patrząc od strony naukowej czy merytorycznej, inżynier geolog specjalizuje się głównie w mechanice gruntów, gruntoznawstwie czy geomorfologii. Hydrogeologa zajmują sprawy związane z wodami podziemnymi i ich relacje z podłożem. Natomiast geotechnik powinien umieć powiązać wiedzę geologiczną i hydrogeologiczną z wiedzą budowlaną. Dla geotechnika właściwości gruntu są o tyle istotne, o ile może je zinterpretować pod kątem projektowania i wykonywania budowli inżynierskiej.
GEOCONTROL tworzy zespół inżynierów, którzy są z wykształcenia i doświadczenia zawodowego geologami, hydrogeologami lub geotechnikami. Wykonujemy badania terenowe i laboratoryjne w celu określenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu oraz interpretujemy otrzymane wyniki pod kątem wykorzystania danego podłoża do celów budowlanych.
Nasze prace stricte geotechniczne to głównie badania kontrolne fundamentów głębokich – badania nośności i ciągłości – oraz nadzory geotechniczne, które prowadzone są przy ścisłej współpracy geologów i geotechników.

Które z wymienionych rodzajów prac są w Pani ocenie najbardziej skomplikowane i wymagają dużej wiedzy?
Na pewno wskazałabym tutaj realizację nadzorów na budowach prowadzonych przez naszą kadrę. Są to nadzory obejmujące bardzo ciekawe i jednocześnie skomplikowane inwestycje realizowane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
W praktyce wygląda to tak, że zleceniodawca oczekuje od nas nie tylko sprawdzenia, czy warunki w podłożu realizowanej budowy odpowiadają tym, które przyjął projektant posadowienia, ale również oczekuje wskazówek, jak należy postąpić i jakie konkretne działania należy podjąć w przypadku ewentualnych rozbieżności. Ponadto trzeba zwrócić uwagę, że zalecenia ze strony nadzoru geologiczno-geotechnicznego mają swoje czasowe i ekonomiczne konsekwencje. Może to oznaczać ponowne wykonanie pewnego zakresu robót, a to zawsze ma wpływ na harmonogram budowy i koszty.
Nadzorowanie realizacji dużych inwestycji w zakresie prac fundamentowych, ziemnych czy drogowych pod kątem geologiczno-geotechnicznym wymaga dużej wiedzy specjalistycznej popartej doświadczeniem oraz odpowiednich narzędzi badawczych.  

Co odróżnia GEOCONTROL od innych firm działających w branży geotechniki i geologii?
Pomysł stworzenia GEOCONTROL, w takiej formie, w jakiej obecnie działa, powstał wcześniej niż w 2011 roku i już wtedy był kompletowany zespół, który dziś tworzy trzon tej firmy.
Oczywiście mamy świadomość, że przedsiębiorstw działających w naszej branży jest bardzo wiele, ale jesteśmy taką firmą, która od początku działalności przyjęła jako politykę jakości podejmowanie i realizowanie tematów trudnych, skomplikowanych i wymagających naukowego i praktycznego zaangażowania.
Ponadto wyróżnia nas możliwość stałej współpracy geotechników i geologów z jednej firmy, a to pozwala na analizowanie i rozwiązywanie zadań inżynierskich w szerszym zakresie.

Czy prowadzenie badań kontrolnych fundamentów głębokich to właśnie przykład połączenia współpracy geologów i geotechników?
W tych badaniach uczestniczą przede wszystkim geotechnicy, ponieważ są to badania, które skupiają się wokół oceny zachowania się elementów konstrukcyjnych budowli w ośrodku gruntowym – bardzo ważna z punktu widzenia poprawności prowadzenia tychże badań oraz umiejętności analizy ich wyników jest tutaj znajomość zagadnień konstrukcyjnych dotyczących sposobu przekazywania obciążeń od budowli przez fundament na podłoże. Dodam, że jesteśmy jedną z niewielu firm na polskim rynku badań fundamentów głębokich, która posiada pełne zaplecze sprzętowe do realizacji próbnych obciążeń i badań ciągłości pali. To oznacza, że badania kontroli jakości fundamentów głębokich prowadzimy niezależnie od wykonawców robót fundamentowych. Jest to o tyle istotne, że dzięki wspomnianej bazie sprzętowej i doświadczonej w tego rodzaju pracach geotechnicznych kadrze możemy zaproponować naszym zleceniodawcom badania rzetelne i całkowicie obiektywne. Badania prowadzone pod kierownictwem inżynierów z uprawnieniami budowlanymi i specjalizacją geotechniczną umożliwiają profesjonalne prowadzenie badań kontrolnych nośności i jakości fundamentów głębokich, jak również kompleksową interpretację otrzymanych wyników. Możliwość samodzielnej, bieżącej i pełnej realizacji badań kontrolnych wraz z analizą ich wyników jest bardzo istotna z punktu widzenia wpływu na postęp robót budowlanych, harmonogram realizacji inwestycji, a przede wszystkim na decyzje kierownictwa budowy i kierownika projektu.

W których inwestycjach GEOCONTROL obecnie uczestniczy?
Wdrażamy jeden z postulatów naszego rozwoju, tj. prowadzenie działań zarówno na rynku budownictwa komunikacyjnego, jak i kubaturowego – szczególnie realizacji z zakresu budownictwa specjalistycznego. W ramach aktualnych realizacji inwestycji kubaturowych prowadzimy nadzory geologiczno-geotechniczne na budowach, m.in.: Unity Tower, AFI Park, nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz nowego bloku energetycznego w Jaworznie. Natomiast w zakresie inwestycji komunikacyjnych jesteśmy obecni m.in. przy budowie Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, Południowej Obwodnicy Warszawy, budowie autostrady A2, drogi S7.

Czy są takie projekty lub realizacje, które zapadły Pani w pamięć?
Tak! Z pewnością należy tu wspomnieć budowę nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) w Katowicach. Była to inwestycja realizowana w ścisłym centrum Katowic, niemalże przyległa do słynnego Spodka. Już na samym początku budowy pojawiły się rozbieżności między rzeczywistą budową podłoża a dokumentacją archiwalną. Następnie w trakcie nadzoru robót ziemnych okazało się, że w podłożu zalegają skażone chemicznie masy ziemne. Oznaczało to konieczność bardzo transparentnego, niezwykle dociekliwego skontrolowania i określenia zasięgu rzeczywistego skażenia podłoża.
Poza realizacjami na Śląsku niezwykłą satysfakcję sprawiło nam uczestniczenie w rozbudowie Muzeum Sztuki Japońskiej Manggha oraz w budowie nowej Szkoły Japońskiej w Krakowie. Są to sąsiadujące ze sobą obiekty, które znajdują się w bardzo trudnych warunkach hydrogeologicznych w pobliżu koryta Wisły. Należy tu nadmienić, że oba te budynki stanowią niewątpliwą perełkę na architektoniczno-kulturalnej mapie Krakowa.

Współpracują Państwo m.in. z kadrą naukową wyższych uczelni. Jakie są efekty takiej kooperacji?
Ponieważ chcemy świadczyć usługi na jak najwyższym merytorycznym poziomie, szczególnie skomplikowane zadania realizujemy wspólnie z ekspertami ze środowisk naukowych oraz rzeczoznawcami. Współpraca z ekspertami z jednostek naukowo-badawczych wyższych uczelni pozwala na uzyskanie efektu synergii praktyki inżynierskiej i nauki w celu optymalizacji realizowanych inwestycji w zakresie geotechniki.
Taka współpraca przynosi przede wszystkim wymierne efekty wykonawcy inwestycji i daje nam, jako firmie, ogromną satysfakcję inżynierską i pozwala na realizację rozwoju naukowego. Jednocześnie z punktu widzenia efektywności geotechnicznej inwestycji, które są realizowane z naszym udziałem, najważniejsze, że taka współpraca pozwala połączyć wiedzę i doświadczenie praktyczne naszej kadry z postępem prac naukowych. W efekcie inwestor otrzymuje pełny pakiet danych technicznych i merytorycznych z zakresu naszej pracy.
Współpraca firmy ze środowiskiem naukowym związana jest również z uczestniczeniem w branżowych szkoleniach, warsztatach i seminariach, w trakcie których występujemy jako wykładowcy lub słuchacze. GEOCONTROL również był wielokrotnie partnerem konferencji, warsztatów itp. z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki.

Istnieją Państwo od 2011 roku, a możecie się poszczycić udziałem w świetnych realizacjach. Jaka jest Pani recepta na sukces?
Inżynierowie, którzy tworzą trzon firmy, współpracowali już wcześniej, ale rzeczywiście w GEOCONTROL razem pracujemy od 2011 roku. Od samego początku ukierunkowaliśmy naszą pracę na uczestniczenie w tematach trudnych technicznie i przy skomplikowanych warunkach wynikających z budowy podłoża. Takie inwestycje, przy których wykonywaliśmy badania podłoża lub nadzory w trakcie budowy, i które jednocześnie stanowiły powód do satysfakcji to na pewno wspomniana siedziba NOSPR oraz sąsiadująca z nim i Spodkiem – budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego MCK w Katowicach. Do inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego i przemysłowego mogę zaliczyć nowy blok energetyczny w Jaworznie wraz z towarzyszącymi obiektami, ZTPO – Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów w Krakowie, a z zakresu budownictwa komunikacyjnego – Południowa Obwodnica Warszawy i droga S7 na kolejnych odcinkach.
Myślę, że powodem naszego udziału w tak interesujących przedsięwzięciach budowlanych, które stanowią wyzwanie już na etapie badań podłoża i oceny jego właściwości w procesie całej inwestycji, jest ogromne zaangażowanie poparte wiedzą merytoryczną i doświadczeniem. Ponadto realizujemy wszystkie nasze prace w sposób kompleksowy i etyczny. W konsekwencji jesteśmy postrzegani
przez naszych zleceniodawców jako uczciwy partner i dzięki temu chcą z nami współpracować przy kolejnych realizacjach.
Uważam, że receptą na sukces firmy było i jest rzetelne wykonywanie powierzonych nam zadań i rozwój umiejętności. Myślę też, że sukces naszego zespołu wynika również z odpowiedniego podziału prac. Na pewno zarządzanie kadrą jest ogromnym wyzwaniem i nie myślę tutaj jedynie o odpowiedniej motywacji, ale przede wszystkim o trafnym delegowaniu zadań.

Co motywuje Panią do pracy?
Mam to szczęście, którego życzę wszystkim inżynierom z naszej branży, że w moim przypadku praca to moja pasja – geotechnika.
Fascynujące jest to, że warunki gruntowo-wodne są – dosłownie i w przenośni – niepowtarzalne przy każdej kolejnej realizacji. Kiedy dołożymy do tego fakt, że każde przedsięwzięcie budowlane, w którym uczestniczymy, jest odmienne od poprzedniego, to można zauważyć,
że w naszej pracy nigdy nie ma powtórek ani nudy. Zatem każdy dzień to wyzwanie, które przynosi coś nowego! Niejednokrotnie są to oczywiście różnego rodzaju przeszkody, ale to właśnie stanowi dodatkową motywację. Zawsze towarzyszy nam świadomość celu, który w naszej branży jest jednoznaczny: przygotować podstawy do budowania dla inżynierów z kolejnych branż, tak aby w efekcie powstawały fantastyczne obiekty inżynierskie.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2017

otrzymała również firma Instytut Konsultacyjno-BadawczyGEOCONTROL Sp. z o.o.
ul. Balicka 56
30-149 Kraków
tel. 690 071 139, 690 071 153
www.geocontrol.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA