Kreator
Budownictwa Roku

— 2013 —

Andrzej Półrolniczak

prezes zarządu PRAGA Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa


Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 19 lat kieruje Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga – jedną z największych spółdzielni w Polsce. Prezes zarządu Unii Spółdzielców Mieszkaniowych, członek Krajowej Rady Spółdzielczej, w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spółdzielczości Mieszkaniowej. Od lat angażuje się w prace legislacyjne związane z prawem spółdzielczym i wspieraniem budownictwa mieszkaniowego. Ma dużą wiedzę w zakresie zarządzania i doświadczenie zdobyte podczas pracy zawodowej i samorządowej. Przez 12 lat sprawował mandat radnego w samorządzie Warszawy m.in. jako radny m.st. Warszawy. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć i inwestycji miejskich. Jego zainteresowaniami i pasją są: historia, ekonomia, krajoznawstwo oraz turystyka górska piesza i rowerowa. Czynnie uprawia sport.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Praga, którą od 1994 roku kieruje prezes zarządu Andrzej Półrolniczak, jest jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Została założona w 1970 roku i od tego czasu wybudowała prawie 20 tys. mieszkań pozostających w jej zarządzaniu. Powstanie po 1990 roku gospodarki wolnorynkowej nie wyparło spółdzielni z grona inwestorów budownictwa mieszkaniowego, przeciwnie, RSM Praga bardzo dobrze radzi sobie w nowej rzeczywistości gospodarczej. Potencjał finansowy (tylko w 2012 r. wynik brutto wyniósł prawie 22 mln zł) i logistyczny oraz szerokie doświadczenie umożliwiają spółdzielni rozwój, a także budowę nowych mieszkań wraz z infrastrukturą towarzyszącą. RSM Praga jest bardzo mocnym konkurentem na dynamicznie rozwijającym się rynku deweloperskim. Jej dobrą sytuację gospodarczo-finansową potwierdzają opinie biegłych rewidentów i banków zawarte w audytach. Budując mieszkania RSM Praga korzystała także z rządowego programu wspierania budownictwa mieszkaniowego, nie zapominając o mniej zamożnych członkach spółdzielni, których nie stać na kupno lokalu własnościowego.
Nowo wybudowane osiedla wyróżnia innowacyjna architektura ciekawie wkomponowana w istniejącą zabudowę. Są one nowocześnie zaprojektowane i zagospodarowane w sposób przyjazny mieszkańcom. Zmotoryzowani mają zapewnione miejsca parkingowe w garażach podziemnych lub na parkingach naziemnych. Spółdzielnia ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość wykonywanych mieszkań. Planując nowe inwestycje, przeprowadza konkursy architektoniczne, wybierając projekty, które gwarantują nowoczesne rozwiązania technologiczne, uwzględniają upodobania i preferencje użytkowników oraz spełniają obowiązujące normy unijne.

Jako innowacyjna, prężnie rozwijająca się i dostarczająca na polski rynek coraz atrakcyjniejszej oferty firma jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Wśród nich są m.in.:

  • I miejsce w ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2011 w kategorii spółdzielnie duże inwestujące organizowanym przez wydawnictwo Domy Spółdzielcze
  • I miejsce w konkursie Firma Inżynierska Mazowsza roku 2011 w kategorii zarządzanie organizowanym przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa
  • II miejsce w plebiscycie przeprowadzonym wśród nabywców nowych mieszkań w Warszawie, w konkurencji Jakość obsługi klienta w kategorii firm, które oddały do użytkowania w latach 2004–2006 powyżej 400 mieszkań
  • wyróżnienia Prezydenta Warszawy za „…szczególną troskę i dbałość o utrzymanie czystości i porządku oraz podnoszenie estetyki m.st. Warszawy”
  • wyróżnienie za 2012 rok w konkursie Fundacji Wokulski w kategorii ekologia i rozwój zrównoważony.


Równoległym zadaniem spółdzielni, obok budowy nowych mieszkań, jest utrzymanie w dobrym stanie technicznym i estetycznym ponad dwustu trzydziestu zarządzanych budynków. Tylko w roku 2012 wartość prac wykonanych w tych obiektach wyniosła prawie 43,5 mln zł. Najwięcej środków przeznaczono na kompleksowe termomodernizacje budynków, wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania, a także remonty dźwigów. Przeprowadzane prace nie tylko podnoszą estetykę budynków, ale umożliwiają również uzyskanie znacznych oszczędności ciepła. Starsze osiedla (najstarsze budynki są z lat 60.) są sukcesywnie modernizowane, a nowe cieszą ciekawą architekturą. Z roku na rok wybudowane przez spółdzielnię osiedla stają się bardziej kolorowe i przyjazne. Są otoczone zielenią, wśród której znajdują się nowoczesne place zabaw, również dla dzieci niepełnosprawnych, oraz boiska sportowe. Potwierdzeniem tego są zdobyte nagrody i otrzymane wyróżnienia w warszawskich konkursach na najlepiej utrzymany plac zabaw dla dzieci.

 


Prowadzona działalność inwestycyjna w systemie deweloperskim pozwala na przeznaczenie znacznej części zysków ze sprzedaży mieszkań na remonty starych budynków, a w szczególności na modernizację istniejącej infrastruktury technicznej, dodatkowe oświetlenie, miejsca postojowe, nowe nasadzenia i pielęgnację istniejącej zieleni. Pozostała część wypracowanego zysku przeznaczana jest na zakup kolejnych terenów inwestycyjnych. Dzięki takiej polityce spółdzielnia ma przygotowane plany budowy, w najbliższych latach, piętnastu nowych inwestycji. Latem br. rozpoczęła się jedna z nich tj. budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z częścią usługową i garażami podziemnymi w dzielnicy Targówek. W budynku zamieszka łącznie 118 rodzin. Firma uczestniczy również w programach Unii Europejskiej. W latach 2004–2006 RSM Praga zrealizowała unijny projekt badawczy dotyczący rewitalizacji obszarów mieszkaniowych w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. Brała również udział w programie rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005–2013. Obecnie w ramach programu dla Europy Środkowej realizowany jest projekt EnSURE (Oszczędność energii w dzielnicach miejskich dzięki odnowie i nowym sposobom dostarczania energii). Głównym celem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie efektywności energetycznej budynków poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii opartych na odnawialnych źródłach energii. Dzięki funduszom unijnym kupiony został specjalistyczny sprzęt termowizyjny umożliwiający ocenę izolacji termicznej budynków. Najważniejszym plusem projektu EnSURE jest jednakże pilotażowy montaż instalacji solarnej wspomagającej podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.

Spółdzielnia prowadzi także działalność społeczno-kulturalno-oświatową. W pięciu klubach osiedlowych odbywają się zajęcia, pod okiem instruktorów i kadry pedagogicznej, w których uczestniczą dzieci i młodzież. Najmłodsi spędzają czas w Klubikach Malucha. Bardzo ożywioną działalność kulturalną i rehabilitacyjną prowadzą sekcje seniorów wspomagane finansowo przez spółdzielnię. W uznaniu tej działalności Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów przyznał radzie nadzorczej i prezesowi zarządu RSM Praga Złote Odznaki Honorowe.
 

Projekt i wykonanie EVIONICA